Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Πρόστιμα για αδήλωτα πηγάδια – γεωτρήσεις – Σφράγισμα για τ’ ανενεργά

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής( Τεχνική Υπηρεσία)   πριν ένα χρόνο μετά από  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  του τμήματος  της Δ/νσης Υδάτων,  πραγματοποίησε καταγραφή όλων των γεωτρήσεων-πηγαδιών ενεργών και ανενεργών .
Κανείς δημότης  δεν επιβαρύνθηκε με πρόστιμο  εφόσον πραγματοποίησε τη δήλωση καταγραφής πηγαδιού- γεώτρησης   μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος (μέχρι 30-9-2015).
Μετά τις 30-9-2015 οποιαδήποτε καταγραφή (Γεώτρησης- πηγαδιού)  στο εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) επιβαρύνεται με 100 ευρώ πρόστιμο και οποιαδήποτε καταγραφή  αδειοδότησης  για χρήση νερού από πηγάδι ή γεώτρηση με 150 ευρώ αντίστοιχα. Οι πληρωμές των προστίμων πληρώνονται είτε στην τράπεζα της Ελλάδος  ή στην Δ.Ο.Υ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)  στον κωδικό αριθμό εσόδων  (ΚΑΕ) 3517.
Επιπρόσθετα η Δ/νση υδάτων με έγγραφο της προς το Δήμο επισημαίνει ότι όσοι δεν κάνουν χρήση πηγαδιού ή γεώτρησης είναι δηλαδή ανενεργό πρέπει να προβούν σε σφράγιση τους σύμφωνα με την (απόφαση που επισυνάπτεται), διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.
Επίσης όποιος κάνει χρήση νερού από γεώτρηση ή πηγάδι χωρίς να έχει άδεια σε ισχύ καλείται να πληρώσει βαρύ πρόστιμο, εάν δεν συμμορφωθεί με τη κείμενη νομοθεσία.
Αρμόδιοι υπάλληλοι:
1)    Ματάκος Χρήστος  Γεωλόγος
2)    Βερούτη Σπυριδούλα Γεωλόγος
3)    Καπερώνης Χρήστος Γεωπόνος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Φυλής  210-2482233.


Παρακάτω  η σχετική νομοθεσία:
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση       : Μεσογείων 239 & Παρίτση                           
Ταχ. Κώδ.         : 154 51 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες   : Θ. Κόκλα, Αγ. Δήμου
Τηλέφωνο        : 210 3725762
Fax                    : 210 3725728
e-mail                : a.dimou@attica.gr

         
            Αθήνα   18 - 05 - 2016
    Αρ. Πρωτ.: οικ. 39546/1803
                                                   
                


      ΠΡΟΣ: Γραφείο Δημάρχου
                  Δήμων Πίνακα Αποδεκτών
                 
      ΚΟΙΝ.:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
                    Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας &
                    Φυσικών Πόρων
                    Τμήμα Υδατικών Πόρων
                    Πολυτεχνείου 4, 104 33 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες των ΟΤΑ που απορρέουν από την Εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 11 παρ. 2 και 2.1 της με αριθμό  πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014)ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

     ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό  πρωτ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) ΚΥΑ: ‘’Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις’’, τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ3142/Β/21-11-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των με αριθμό οικ.101123/2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ1435/Β/10-7-2015)  & οικ. 170766/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 69/Β/22-01-2016). 
          
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ,  «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν κάνει χρήση σημείου υδροληψίας  είτε διότι αυτό είναι ανενεργό,  είτε διότι δεν του χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια χρήσης ύδατος, υποχρεούται, με δαπάνες του,  να προβαίνει σε επιφανειακή σφράγιση ή σε καταστροφή, σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις και τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων».

Η επιφανειακή σφράγιση, συντελείται είτε με αφαίρεση του αντλητικού συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα της γεώτρησης, είτε με διατήρηση του αντλητικού συγκροτήματος και σφράγιση του σωλήνα εξόδου ύδατος. Η σφράγιση πραγματοποιείται με τοποθέτηση μεταλλικού σκέπαστρου και κλείδωμα αυτού μέσω σφραγίδας.

Η καταστροφή πραγματοποιείται με εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος ή/και της εξωτερικής σωλήνωσης και πλήρωση της οπής με καθαρό αμμοχάλικό μέχρι βάθους δύο (2) μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα μέχρι την επιφάνεια  του εδάφους.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις :
      i.        Να έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη αναγγελία από τον ιδιοκτήτη του ανενεργού σημείου υδροληψίας  προς την Διεύθυνση Υδάτων και τον αρμόδιο Δήμο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εργασιών σφράγισης,

    ii.        Οι εργασίες να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, παρουσία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του υδροσημείου, καθώς και εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, της Διεύθυνσης Υδάτων.
Οι ανωτέρω εργασίες ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού σφράγισης ή καταστροφής από τον αρμόδιο ΟΤΑ, το οποίο αποστέλλεται, με διαβιβαστικό έγγραφο του αρμόδιου ΟΤΑ,  στην Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κοινοποιείται στο Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, 104 33 ΑΘΗΝΑ).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1β της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής ΚΥΑ, «με πρόστιμο από 3.000 μέχρι 5.000 ευρώ τιμωρείται όποιος κάνει η χρήση ύδατος χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια χρήσης ύδατος».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, εφόσον η παράβαση της χρήσης ύδατος, χωρίς την προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση άδεια χρήσης ύδατος, διαπιστώνεται μετά την 1-1-2016 και μετά από έλεγχο που διενεργεί η αδειοδοτούσα αρχή  τότε, σύμφωνα με την παρ. 1 (αγ) του άρθρου 4 της με αριθμό οικ. 170766/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 69/Β/22-01-2016) τροποποίησης της παρ. 1 και 4.2 του άρθρου 13 της (1) σχετ. ΚΥΑ τότε η εκπρόθεσμη κατάθεση της προβλεπόμενης αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ.  «…. Στην προκειμένη περίπτωση η επιβολή και καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 2 έως 4.2 του παρόντος άρθρου».


Παρακαλούμε  όπως, για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των Δημοτών σας, μας ενημερώσετε εγγράφως για το ποιά Υπηρεσία του Δήμου σας θα ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα, παρέχοντάς μας τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


   ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ