Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Ωρωπού και Φυλής ...

... πρὸς τιμὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν

Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κυριακή, 14η / 27η Νοεμβρίου 2016

Πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, μὲ τὴν εὐλογία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», ἡ προγραμματισμένη ἐφετινὴ Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεώς μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, πρὸς τιμὴν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (+11 Νοεμβρίου).

Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν προσέφεραν στὸν Δεσπότη Χριστὸ καὶ στὸν τιμώμενο Ἅγιο ἐπίκαιρες ψαλμωδίες:
«Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα Σου», «Ὀρθοδοξίας Ὁδηγέ»...
Ἡ παρουσίαση τοῦ Προγράμματος τῆς Ἐκδήλωσης, ἔγινε ἀπὸ τὴν Χαρίκλεια Ρούτση, Μέλος τοῦ Τμήματος Γυναικῶν.
Ὁ χαιρετισμός, ἐκ μέρους τοῦ διοργανωτοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» ἀπὸ τὴν νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρό του κα Δέσποινα Πάγκαλη, ἐπίσης Μέλος τοῦ «Ἐργαστηρίου» μας. Ὁ Σύντομος Βίος τοῦ τιμωμένου Ἁγίου ἀπὸ τὸν «Ἀναγνώστη» μας Φώτη Ἀθανασόπουλο.
Τὸ πρῶτο μέρος τῆς Εἰσήγησης «Ἡ ἀσθένεια τῆς σύγχρονης εἰκόνας καὶ ἡ θεραπεία τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκόνας» ἀπὸ τὴν Βυζαντινολόγο κα Σοφία Βερούτη, μὲ τίτλο «Ἡ εἰκόνα στὸ ἐχθὲς καὶ στὸ σήμερα».
Τὸ δὲ δεύτερο μέρος, ἐκ περιτροπῆς, ἀπὸ τὴν Ὁσιωτάτη Μοναχὴ Σεραφεῖμα Ἁγιοαγγελίτισσα καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτη. Βοηθητικά, πραγματοποιήθηκε καὶ προβολὴ δύο σχετικῶν μικρῶν video.
Τὸν συντονισμὸ τῆς πολυωφέλιμης συζήτησης, ἡ ὁποία ἀκολούθησε, εἶχε ἡ ἐκπαιδευτικὸς-συγγραφέας κα Αἰκατερῖνα Κωστούλα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς τροχιοδρόμησε τὸν διάλογο καὶ προσέδωσε σὲ αὐτὸν τὴν πραγματική του εὐρύτητα, ἐφ’ ὅσον ὁριοθέτησε τὸ πρόβλημα τῆς σύγχρονης εἰκόνας, ὡς τὴν εἰδωλοποίηση κάθε πράγματος, τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ καὶ στὸ ὁποῖο «ἡ καρδία αὐτοῦ δέδεται».
Ἐνεργὴ συμμετοχὴ εἶχαν ἀντιπρόσωποι τοῦ Κλήρου, τοῦ Μοναχισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν τάξεων καὶ ἡλικιῶν, ἐφ’ ὅσον τὸ θέμα «ἀγγίζει» καὶ ἀπασχολεῖ ἔντονα, ὅπως φάνηκε, τοὺς πάντες.
Ἰδιαίτερα ἀπασχολεῖ, βέβαια, τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ἔντονα τὸ φαινόμενο τῆς αὐξανόμενης ἐξάρτησης τῆς νεολαίας, καὶ ὄχι μόνον αὐτῆς, ἀπὸ τὴν σύγχρονη τεχνολογία καὶ κυρίως τὴν παντο-δύναμη εἰκόνα, ἡ ὁποία προσφέρεται, μέσῳ αὐτῆς πληθωρικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δου- λαγωγεῖ τὸν σύχρονο ἄνθρωπο, νὰ ἐλέγχει συνειδήσεις, νὰ ἀνεβάζει καὶ κατεβάζει κυβερνήσεις.
Μεταξὺ τῶν συνδαιτημόνων οἱ γνωστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ στὸ «Ἐργαστήριό» μας Καθηγητὴς κος Χρῆστος Καρύδης καὶ Συγγραφέας-Ἐκδότης κος Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὑπεύθυνη τοῦ Θεατρι- κοῦ Τμήματος τῆς Μητροπόλεώς μας κα Σμαράγδα Καλουτζῆ.
Ἡ Νεολαία μας ἔδωσε τὸ παρὸν καὶ κατέθεσε «ζωντανὰ» ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν σύγχρονη, ζοφερὴ εἰκονικὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία τὴν περιβάλλει ἀσφυκτικά καὶ τὰ ποικίλα σχετικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει, στὴν πρώτη γραμμὴ ἑνὸς ἀναίμακτου(;) πολέμου, τοῦ «πολέμου τῆς εἰκόνας», ποὺ κυριεύει μὲ τρόπο «γλυκὸ» καὶ ἀνώδυνο τὶς αἰσθήσεις μας καὶ ἀχρηστεύει τὶς ἀντιστάσεις μας, θέτει δὲ σὲ ἀχρηστία τὶς λέξεις καὶ τὰ νοήματα...
Ὁ Σεβαστὸς Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί- ων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εἶχε τὴν ἀκροτελεύτεια κατάθεση, πρὶν τὸ προσευχητικὸ «κλείσιμο» τῆς Ἐκδήλωσης καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν συνέχιση παρομοίων ὡφέλιμων Δραστηριοτήτων, ἀλλὰ καὶ Καλὴ Σαρακοστή Χρι- στουγέννων.
Στὴν ἔξοδο μοιράσθηκε σὲ ὅλους ἡ Εἰκόνα τοῦ τιμωμένου Ἁγίου καὶ προ- σφέρθηκαν κεράσματα καὶ ἔντυπα, πρὸς ἀναψυχὴν καὶ ἐνίσχυσιν «ψυχῶν τε καὶ σωμάτων».

Τῷ δὲ Θεῷ τῶν Πατέρων ἡμῶν δόξα, τιμή,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου