Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Πετυχημένη η Σύναξη του Αγίου Φιλάρετου με θέμα: Πῶς µεγαλώνουµε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰΣτὸ Δηµαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς
«Συνάξεις Γονέων»
Διάλεξις Ϛ’
Πετυχημένη η Σύναξη του Αγίου Φιλάρετου με θέμα: Πῶς µεγαλώνουµε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ
27η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡµ.

Τὴν Κυριακὴ Β’ Νηστειῶν, 27η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡµ., Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Γρηγορίου Παλαµᾶ, ἐπραγµατοποιήθη µὲ τὴν προτροπή, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸ παρουσία τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας κ. Κυπριανοῦ, ἡ ἕκτη ἀπὸ τὶς ἐννέα προγραµµατισµένες Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς µας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δηµοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ Δηµαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος».
Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήµων», µὲ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ Συνδέσµου Ἐθελοντῶν τῆς Μητροπόλεώς µας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἑτοιµασία τῆς Συνάξεως, τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχοµένων καὶ τὴν µικρὴ Ἔκθεσι βιβλίων στὴν εἴσοδο τοῦ Δηµαρχείου.
* * *
Στὴν ἕκτη αὐτὴ Σύναξι παρίσταντο µετὰ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιµανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας, ὡς καὶ ἡ Ἀξιότιµος κα Βασιλικὴ Κόλλια, πολιτικὸς Ἐπιστήµων καὶ τέως Γραµµατέας Ἰσότητας τῶν Φύλων.
* * *
Στὴν Διάλεξί της, ἡ Καθηγήτρια-Συγγραφέας-Ψυχολόγος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κοµισοπούλου ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Πῶς µεγαλώνουµε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιά», µὲ θαυµαστὴ ἄνεσι λόγου, πληρότητα καὶ µεγάλη ἐπικοινωνιακὴ ἱκανότητα.
θεσε τὸ ἐρώτηµα, τὸ ὁποῖο ἐναγωνίως ἐπαναλαµβάνουν οἱ γονεῖς παιδιῶν µὲ ψυχολογικὰ προβλήµατα καὶ ἐνίοτε παραβατικὴ συµπεριφορά: «Τί δὲν κάνουµε καλά;...» ὑπενθυµίζουσα, ὅτι σὲ Εὐρωπαϊκὴ κλίµακα,
20% τῶν παιδιῶν πάσχουν ἀπὸ κατάθλιψι,
13% τῶν παιδιῶν αὐτοτραυµατίζεται,
27% τῶν παιδιῶν ἔχει κάνει χρῆσι οὐσιῶν,
19% τῶν παιδιῶν ἐθίζεται στὸ διαδίκτυο,
8% τῶν παιδιῶν πάσχουν ἀπὸ διατροφικὲς διαταραχές.
πως τὸ ὑπεγράµµισε παραστατικὰ ἡ Ὁµιλήτρια,
πολλοὶ γονεῖς νοµίζουν ὅτι «φροντίζουν» τὰ παιδιά τους µὲ τὴν παροχὴ ἀφθόνων ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ τὴν δουλικὴ ἱκανοποίησι τῶν προτιµήσεων ἢ τῶν νοµιζοµένων ἀναγκῶν τους, ἐνῶ ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ εὐνοεῖ τὴν ἐµφάνισι ὅλων των πραναφερθέντων προβληµάτων: «᾿Αποστερήσαµε ἀπὸ τὴν σύγχρονη νεολαία, τὴν ἀποστέρηση», διατυπώνει χαρακτηριστικὰ σύγχρονος ψυχολόγος.
Συγχρόνως τὰ παιδιὰ στεροῦνται συχνὰ τῆς οὐσιαστικῆς ἀνάγκης τους: νὰ ἀπολαµβάνουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ποιοτικὸ χρόνο ὅρια καὶ ἀσφάλεια ἐνσυναίσθησι προσεκτικὴ ἀκρόασι διαθεσιµότητα κατανόησι ἄνευ ὅρων ἀποδοχή...
Στὴν ἄσκησι τῆς Διακονίας αὐτῆς εὑρίσκεται ἡ µεγάλη εὐθύνη καὶ ὁ µείζων ἀγώνας τῶν γονέων.
Στὴν ἐγκάρδια καὶ ζωηρὰ συζήτησι, ἡ ὁποία ἀκολούθησε ἀκούσθηκαν ἐρωτήσεις καὶ καταθέσεις, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία στὸν Σεβασµιώτατο Ποιµένα µας νὰ ὑπογραµµίσει καὶ πάλι τὸ χρέος τῶν γονέων νὰ βιώνουν πολὺ ὑπεύθυνα καὶ ταπεινὰ τὴν ταυτότητά τους, νὰ ἔχουν πνεῦµα µαθητείας καὶ νὰ εἶναι εὔκολοι στὸ νὰ ζητήσουν συγγνώµη ἀπὸ τὰ παιδιά τους.
δὲ κα Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κοµισοπούλου διευκρίνισε, ὅτι ὁ Ψυχολόγος δὲν ἀντικαθιστᾶ σὲ καµµία περίπτωσι τὸν Πνευµατικό, καθότι τὸ ἀντικείµενο τῆς ἔρευνάς του εἶναι ἡ συµπεριφορὰ καὶ ἡ λειτουργικότητα τῶν σχέσεων, καὶ ὄχι τὰ πνευµατικὰ αἴτια, τὰ τῆς ψυχῆς...
* * *
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνάξεως, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας εἶχε µία πολὺ γόνιµη συζήτησι µὲ τὴν ἀξία Ὁµιλήτρια καὶ τὴν κα Βάσω Κόλλια.
ἑπόµενη (Ζ’) Σύναξις ἔχει προγραµµατισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ Νηστειῶν Ε’, Ὁσίας Μαρίας, 2α Ἀπριλίου 2017 πολ. ἡµ.
Θὰ ὁµιλήση ὁ Καθηγητὴς καὶ Συγγραφεὺς κ. Δηµήτριος Κούκης, Θεολόγος-Παιδοψυχολόγος, τοῦ ὁποίου ἡ Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέµα: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα».
Γ.Ἱ.Μ.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου