Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Με επιτυχία η 4η Σύναξη Γονέων του Αγίου Φιλάρετου στη Χασιά

 Στὸ Δηµαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς
«Συνάξεις Γονέων»
Διάλεξις Δ’
«Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε...
Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν»
26η Δεκεµβρίου 2016 ἐκ. ἡµ.


Τ
ὴν Κυριακή, 26.12.2016 ἐκ. ἡµ., ἑποµένη τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζεται ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπραγµατοποιήθη, παρὰ τὸν παγετό, µὲ µεγάλη συµµετοχὴ –πρὸς εὐχάριστη ἔκπληξι ὅλων– ἡ τετάρτη ἀπὸ τὶς ἐννέα προγραµµατισµένες Συνάξεις Γονέων, τὶς ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς µας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, γιὰ τὴν περίοδο 2016-2017, στὸ Δηµαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος» τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς.
Στὴν πανθοµολογουµένως σηµαντικωτάτη αὐτὴν Διάλεξι, ἡ πραγµατοποίησις τῆς ὁποίας ὀφείλεται στὴν ἀποφασιστικὴ ὁδηγία, εὐλογία, ἀλλὰ καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας κ. Κυπριανοῦ, συµµετεῖχαν πολλοὶ γονεῖς, πρᾶγµα ἰδιαιτέρως ἐλπιδοφόρο.
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήµων» κα Δέσποινα Λιβίζου - Πάγκαλη, ὡς καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου παρευρέθησαν καὶ
συνεκάθισαν τιµητικῶς µὲ τὸν Ὁµιλητή, τὸν ὁποῖο παρουσίασε ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

* * *
Μετὰ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, παρέ- στησαν ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιµανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ ὁ Αἰδεσιµ. π. Σωτήριος Γιούλης.

* * *
Στὴν ἐµπνευσµένη Διάλεξί του, ὁ Καθηγητής-Συγγραφέας-Θεολόγος καὶ Μουσικολόγος κ. Λιαµὴς Ἠλίας, ὡµίλησε βαθειὰ πνευµατικὰ καὶ θεοκεντρικὰ καὶ καθήλωσε κυριολεκτικὰ τὸ ἀκροατήριο του, ἐφ’ ὅσον ἐστόχευσε ἐπιτυχῶς στὸ νὰ κατανοηθῆ ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναµία ἐνώπιον τῆς Παντοδυναµίας, Πανσοφίας καὶ Ἀπείρου Ἀγάπης καὶ Προνοίας τοῦ Θεοῦ - Πατρὸς γιὰ κάθε πλᾶσµα του, πολὺ δὲ περισσότερο γιὰ κάθε ἄνθρωπο!
ναφέρθηκε ἐπίσης, διὰ τῆς χρήσεως καὶ προβολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως, στὸ Μυστήριο τῆς Υἱοθεσίας µας, ἐν τῷ Προσώπῳ τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, µὲ ὅλα ὅσα αὐτὸ συνεπάγεται, ὡς µία ἐκπληκτικὰ µεγάλη εὐλογία, ἀλλὰ καὶ εὐθύνη.
Διάλεξις ἦταν πολὺ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, δυνατή, µεστή, ὥριµη καὶ δὲν ἔδωσε περιθώρια γιὰ πολλὲς ἐρωτήσεις καὶ παρεµβάσεις, τὶς ὁποῖες πάντως συντόνισε µὲ ἐπιτυχία ἡ κα Ὄρσα Παπασωτηρίου.
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας, ἀφοῦ ἐπαίνεσε καὶ εὐχαρίστησε τὸν χαρισµατοῦχο Ὁµιλητή, γιὰ τὴν σηµαντική του –ποιητικὴ θὰ τολµοῦσε κάποιος νὰ πῆ– κατάθεσι, ἡ ὁποία συνεκίνησε µέχρι κατανύξεως, ἀλλὰ καὶ συνεκλόνισε καὶ ἐπροβληµάτισε τοὺς παρευρεθέντας, ἄφησε νὰ διαφανῆ, ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες «γωνίες» θεάσεως τοῦ ἀνεξάντλητου αὐτοῦ θέµατος, τὸ ὁποῖο, ἔτσι, διατήρησε «ἀνοικτό», ὥστε νὰ συνεχισθῆ κατὰ τὴν ἑποµένη –µὲ τὸν ἴδιο Ὁµιλητή– Σύναξι, τὸν Μάϊο.
* * *
Ε’ Σύναξις ἔχει προγραµµατισθῆ γιὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, 12ην Φεβρουαρίου 2017 πολ. ἡµ.
Θὰ ὁµιλήση ὁ Καθηγητής-Θεολόγος-Ψυχολόγος κ. Κωλέττης Λεωνίδας.
Διάλεξις θὰ ἔχη ὡς θέµα: «Προσεγγίζοντας µὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους».Γ.Ἱ.Μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου