Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Πετυχημένη Μουσικό - Λαογραφική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου από τον Άγιο Φιλάρετο


Χρέος καὶ Μνήµη
Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821
Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν
Κυριακή, 13η/26η Μαρτίου 2017

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν  Σκέπην τῆς Παναγίας «Ἐγγυήτριας» καὶ µὲ τὴν εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβασµι-ωτάτου Μητροπολίτου µας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγµατοποιήθηκε µὲ ἐπιτυχία µία ἐξαίρετος Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας, ἐπὶ τῇ  Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821, τὴν Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν, 13η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡµ., στὸ φιλόξενο Πνευµατικὸ Κέντρο τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Δήµου Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε, ὅπως πάντοτε εὐγενῶς, ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις.
Συµπαρόντες ἦσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀµβρόσιος καὶ ὁ πολυ- σέβαστος Ἀρχιµανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
ερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ Ἐνορίες καὶ Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς µας ἦλθαν µαζὶ µὲ πλῆθος εὐσεβῶν νὰ τιµήσουν τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς µας Ἐπαναστάσεως, νὰ φέρουν εὐγνωµώνως στὴν µνήµη τους τὶς ἡρωϊκὲς µορφές, οἱ ὁποῖες προετοίµασαν καὶ ἐτελείωσαν Αὐτὴν καὶ νὰ ἀναζωπυρώσουν στὴν ὕπαρξί τους τὰ ὑψηλὰ Μηνύµατα, τὰ ὁποῖα διαχρονικῶς καὶ διαρκῶς ἐκπέµπει.
             * * *
Τὴν ὀργάνωσι τῆς ἐπιτυχηµένης Ἐκδηλώσεως εἶχε ἀναλάβει ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος», καὶ ὁ «Σύνδεσµος Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας.
Τὸν πολυσέβαστο Ποιµένα µας ὑποδέχθηκε ἡ νεοσύστατη καὶ πολλὰ ὑποσχόµενη µικτὴ Βυζαντινὴ Χορωδία καὶ ἡ Ἐκδήλωσις ἄνοιξε προσευχητικὰ µὲ ὕµνους ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελισµοῦ.
Τὸ πρόγραµµα παρουσίασε ἡ δὶς Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ.
ἀξιότιµος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη ἀπηύθυνε εἰσαγωγικὰ ἕναν σύντοµο ἐπίκαιρο Χαιρετισµό.
Στὸ πρῶτο µέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, παιδιὰ καὶ ἔφηβοι Κατηχητικῶν τῶν Ἐνοριακῶν µας Κέντρων («Τὰ Παιδιὰ τῆς  Παναγιᾶς», «Τὰ  Ἡλιοτρόπια» καὶ «Τὰ Παιδιὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς»), µετέδωσαν µὲ χάρι στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο τὸ Ὅραµα καὶ τὰ Μηνύµατα τῆς Ἐπετείου µέσῳ κυρίως συλλογικῶν ἀπαγγελιῶν ποιηµάτων.
* * *
Στὴν συνέχεια ἡ Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα «λληνορθόδοξη Κληρονοµιά», ὑπὸ τὴν ἐµπνευσµένη διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, παρουσίασε, µὲ λεβεντιὰ καὶ νοσταλγία, σχετικὰ Κλέφτικα καὶ Ἱστορικὰ τραγούδια τῆς Ἐθνεγερσίας ἀπὸ τὴν µουσικο-λαογραφική µας Παράδοσι. σεβαστὸς Δάσκαλος ἀναφέρθηκε στὴν παραποίησι τῆς ἐθνικῆς µας ἱστορίας ὑπὸ τῶν «ἀναθεωρητῶν», ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγνωµοσύνη µέχρι ἐξουθενώσεως, τὴν ὁποίαν εἰσέπραξαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως.
* * *
Τπρόγραµµα ὡλοκληρώθηκε µὲ τὴν 45λεπτη Θεατρικὴ Παράστασι «Σταυρὸς τοῦ Γένους» (Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός), τὴν ὁποία παρουσίασαν µὲ µεγάλη ἐπιτυχία Μέλη τοῦ  Θεατρικοῦ Τµήµατος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας, µὲ σενάριο τοῦ Κωσταντίνου Χωρεάνθη ( 1996) καὶ σκηνοθεσία τῆς κας Σµαράγδας Καλουτζῆ.  κα Ταµάρα Τοπαλᾶ, συντονίστρια τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιηµένης Εἰκονογραφίας», εἶχε φιλοτεχνήσει τὰ σκηνικά.
 Βίος τοῦ Ἁγίου νέου Ἀποστόλου τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων, στὸν ὁποῖο τονίζονται τὸ Μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τὰ µηνύµατα τῆς αὐτοθυσίας, τῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἐλπίδος, ὡς καὶ ἡ µεγάλη συµβολὴ τῆς παιδείας στὴν ἀφύπνισι ἢ στὴν ἐνίσχυσι τῆς χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως, ἄγγιξε µέχρι δακρύων τὶς καρδιὲς τῶν παρισταµένων καὶ ἤγειρε γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ ἐναγώνιο ἐρώτηµα:
 πῶς ἡ µεγάλη αὐτὴ προσδοκία καὶ ἡ θέρµη τῆς πίστεως τῶν προγόνων µας, τὶς ὁποῖες καλλιέργησαν µέχρι καὶ µαρτυρίου ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς καὶ ἄλλοι, καὶ ἔφεραν τὸ Θαῦµα τῆς Ἐθνεγερσίας «ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος», πῶς προδόθηκαν καὶ προδίδονται ἀπὸ τοὺς «ἐλευθέρους» Ἕλληνες, ὥστε ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ ἔχη χρείαν κατ᾿ ἄµφω ἐπαν-ευαγγελισµοῦ;...
                         * * *
Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας, εὐχαριστήσας τοὺς συντελεστὲς τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ ἀναφερθεὶς στὸ γνήσιο πνεῦµα τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ στὴν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας µας γιὰ τὴν διατήρησι τῆς γνησίας Ἐθνικῆς µας Μνήµης.
λοι ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Ποιµενάρχη µας ἕνα ἀντίτυπο τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ καὶ πατρικὲς εὐχὲς γιὰ εἰρηνικὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν!...
Αἰωνία ἡ Μνήµη τῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισαµένων καὶ πεσόν-των γιὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων!...
Ἡ Ἐκδήλωσις ἔχει µαγνητοσκοπηθῆ καὶ σύντοµα θὰ ἀναρτηθῆ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας.

Γ.Ἱ.Μ.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου