Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Παρόντος του Μητροπολίτη κ.κ. Κυπριανού η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του «Αγίου Φιλάρετου»Δωδεκαήµερο Ὁδοιπορικὸ
Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις

Τ
ὴν Κυριακή, 19η Δεκεµβρίου 2016 ἐκ. ἡµ., Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (7-9 µ.µ.), µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµένος µας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγµατοποιήθηκε ἡ καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις, στὸ φιλόξενο Πνευµατικὸ Κέντρο τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήµου Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε καὶ πάλι εὐγενῶς ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, µέλη τῆς ὁποίας ἐτίµησαν τὴν Ἐκδήλωσι µὲ τὴν παρουσία τους.
Προΐσταντο ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήµης.
Παρέστησαν ἐπίσης ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιµανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπείες τῶν ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας, ὡς καὶ ὁ Ἀξιότιµος Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς κ. Ἀθανάσιος Σχίζας, ἡ Ἀξιότιµος Πρόεδρος τῆς Δηµοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου, ὁ Ἀξιότιµος κ. Ἰωάννης Λιᾶκος, Σύµβουλος τοῦ Δηµάρχου, ὁ Ἀξιότιµος πρώην Δήµαρχος κ. Δηµήτριος Μπουραΐµης καὶ ἡ κα Ἰωάννα Σπυρίδωνος Πίνη. 
* * *
προσευχητικὴ ἔναρξις περιελάµβανε Τροπάρια ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε µὲ χάρι ἡ πολλὰ ὑποσχοµένη νεοσύστατος Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς µας, ὑπὸ την διεύθυνσι τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ἐµπείρου Μουσικοδιδασκάλου π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.
Τὸ πυκνὸ ἀκροατήριο καλωσώρισε ἐν συνεχείᾳ ἡ Παρουσιάστρια, δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ καὶ προσεκάλεσε τὰ µικρὰ «ἀγγελούδια» τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς µας καὶ κατόπιν τὰ παιδιὰ τῶν ἑποµένων τµηµάτων, νὰ ἀπαγγείλουν τὰ χαριτωµένα χριστουγεννιάτικα ποιήµατά των.
Κατόπιν,  Μέλη καὶ Φίλοι τῶν Κατηχητικῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἐπανέλαβαν, κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµένος µας, τὰ Ποντιακὰ Κάλαντα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐπίσης ψάλει τὸ πρωΐ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς, µετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
* * *
κολούθησε ἡ κατὰ πάντα ἐπιτυχὴς καὶ θαυµάσια παράστασις, ὑπὸ τοῦ Θεατρικοῦ Τµήµατος τῆς Μητροπόλεώς µας, τοῦ Χριστουγεννιάτικου Διηγήµατος «Ἡ Ὑπηρέτρα», τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ «ἅγιος τῶν γραµµάτων», ὁ Μεγάλος Ἐθνικός µας Λογοτέχνης Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης (σὲ διασκευὴ Ξανθούλας Παπουτσῆ, 2014), µὲ ἰσχυρὰ Μηνύµατα πίστεως, ἐλπίδος, συγχωρητικότητος καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης, στὸ Φῶς τῆς Ἑορτῆς των Χριστουγέννων.
Τὴν σκηνοθεσία εἶχε ἀναλάβει ἡ κα Σµαράγδα Καλουτζῆ, Ὑπεύθυνος τοῦ Τµήµατος. Τὸ δὲ σκηνικὸ εἶχε φιλοτεχνήσει ἡ κα Ταµάρα Τοπάλα, Συντονίστρια τοῦ Β’ Γυναικείου Τµήµατος τοῦ «Ἐργαστηρίου κκλησιοποιηµένης Εἰκονογραφίας» («Ἐ. Ἐ. Ε.»), µὲ την βοήθεια Μελῶν τοῦ Ἐφηβικοῦ Τµήµατος.
* * *
Τὸ πρόγραµµα ὡλοκληρώθηκε µὲ Κάλαντα διαφόρων περιοχῶν τῆς Ρωµηοσύνης, τὰ ὁποῖα ἐκάλυπταν τὶς Ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς-Ἁγίου Βασιλείου καὶ τῶν Φώτων.
Τὴν Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονοµιά», ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου, συνώδευσαν τὰ ρυθµικὰ χειροκροτήµατα τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου.
* * *
Στὴν κατακλεῖδα, τὴν ὁποίαν ἔθεσε στὴν εὐλογηµένη αὐτὴ κδήλωσι ὁ Σεβασµιώτατος Μητοπολίτης µας, ἐκφράσθηκαν εὐχαριστίες πρὸς ὅλους γιὰ τὴν παρουσία τους, καὶ ὑπογραµµίσθηκε ἡ ὠφέλεια τῶν κδηλώσεων αὐτῶν, διὰ τῶν ὁποίων διατηρούµεθα ἑνωµένοι µὲ τὸν «λῶρο» τῆς Ἐλληνορθοδόξου Παραδόσεώς µας, ἀντλοῦντες µὲ τρόπο δηµιουργικὸ καὶ δυναµικὸ νάµατα Πίστεως καὶ γνησίου Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισµοῦ.
Στοὺς συνεργοῦντας µὲ ὁποιονδήποτε τρόπο στὶς πολυωφελεῖς Συνάξεις αὐτές, ἀξίζουν θερµότατα συγχαρητήρια, εὐχαριστίες καὶ ἐγκάρδιες εὐχές, τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ, Δόξα καὶ εὐχαριστία!  
Γ.Ἱ.Μ. 

Ακολουθούν χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου