Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Χριστιανοσύνης. 

Μητέρα όλων μας, η Μεγαλόχαρη είναι το στήριγμα μας στις δύσκολες εποχές που ζούμε! Στον πόνο και τον φόβο αυθόρμητα την επικαλούμαστε. Μα και στη χαρά μας είναι δίπλα μας. 

Ας οδηγεί τα βήματά μας, ας φωτίζει τον νου μας, ας μας δίνει δύναμη. 

Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες με υγεία, δύναμη, πίστη στις δυνατότητές μας και αισιοδοξία.


Σε εγρήγορση παραμένει και τον Αύγουστο ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος ακόμη και εν μέσω θερινής ραστώνης, επιτυγχάνει να εξασφαλίζει για τον Δήμο Φυλής το ένα έργο μετά το άλλο. 

Την εκ βάθρων αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φυλής πέτυχε ο Δήμαρχος. Κατάφερε να εντάξει το Δήμο στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» και εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3.607.570 ευρώ για έργα βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Λιοσίων και Φυλής. 

«Εξασφαλίσαμε ακόμη ένα μεγάλο έργο υποδομής για το Δήμο μας γιατί είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υποδομών της πόλης μας και αυτό έχει αποτελέσματα. Με τα 3,6 εκατομμύρια που έχουμε στη διάθεσή μας εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές μας και θωρακίζουμε τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου μας προς όφελος των δημοτών μας ενώ σταματάμε και την απώλεια πόσιμου νερού που οφείλεται στην παλαιότητα του υπάρχοντος δικτύου» δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος, από αυτή την θετική εξέλιξη ο Δήμαρχος Φυλής. 

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Φυλής. Η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη στις 8 Αυγούστου. 

Ιδού η σχετική απόφαση

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΏΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διάταξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του Νόμου 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α' 201).
2.      Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ' 98).
4.      Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.      Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α' 147).
6.      Το π.δ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α ' 2016) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
7.      Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α ' 180).
8.      Το π.δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α 210).
9.      Την υπ' αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/ 24-4-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος».
10.  Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ113/τ.Α ' / 18-5-2011), την υπ' αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ ' αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. B'/ 24-1-2012) και την υπ' αριθ. 2/23510/0094/94-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
11.  Το ν. 3199/2003 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, (ΦΕΚ Α' 280/9.12.2003).
12.  Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α' /8.3.2ΟΟ7) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
13.  την  Υγειονομική Διάταξη - κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3282/Β/19.9.2Ο17) με θέμα: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).
14.  Την με αριθμ. πρωτ. 18334/10-05-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
15.  Το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 27858/15-6-2018 αίτημα ένταξης του Δικαιούχου.
16.  Την με αρ. πρωτ. 25623/5-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη συγκρότηση της Τεχνικής Γραμματείας του άρθρου 5 της με αρ. 13022/24-4-2018 (Β' 1377)
ΚΥΑ.
17.  Το από 03-08-2018 Πρακτικό της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος με το οποίο εισηγείται την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την ένταξη του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Κύριος του Έργου
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ποσό χρηματοδότησης
3.607.570,44 €
Φυσικό Αντικείμενο Έργου
Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Φυλής.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/8724-4-2018) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός,
κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα, διαχείρισης προγράμματος», και ειδικότερα στο άρθρο 8.
Επιπλέον ορίζεται ότι:
1.   Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.
2.   Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β'/24-4-2Ο18) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
3.   Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης και Ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με
Αναπηρίες.
Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Απόφασης
Ένταξης και τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β'/24-4-2Ο18) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος», και ειδικότερα στο άρθρο 7.
Επιπλέον:
1.   Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας. Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την υποβάλλει στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.
2.   Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
E. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα στελέχη της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύναται να προβαίνουν σε δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν/ επαληθεύσουν τα στοιχεία του έργου.
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο δικαιούχος του έργου οφείλει:
1.     Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «Φιλόδημος Ι» που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης.
2.     Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, κατά τη φάση υλοποίησής τους. Στην πινακίδα θα πρέπει να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
3.     Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου.
4.     Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.
Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Κοινοποίηση:
*     Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
*     Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
*     Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
*     Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εσωτερική Διανομή:
*     Γραφείο K. Υπουργού
*     Γραφείο Γεν. Γραμματέα
*     Γραφείο K. Γεν. Δ/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π.  Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής


Η ζωή έπαιξε άσχημο παιγνίδι στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Θανάση Σχίζα: Κήδεψε, ανήμερα των γενεθλίων του τη μητέρα του Ιωάννα.
Οι φίλοι που μπήκαν στο fb για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του, δοκίμασαν δυσάρεστη έκπληξη βλέποντας τον αποχαιρετισμό του Θανάση στη μητέρα του.  Οι περισσότεροι αγνόησαν τα γενέθλια και προτίμησαν να τον συλλυπηθούν, κατανοώντας τη δοκιμασία να συμπέσουν τα γενέθλια με τον αποχαιρετισμό ενός από τα πιο αγαπητά πρόσωπα όπως είναι η μάνα.
Ο ίδιος ο Θανάσης Σχίζας παρηγορείται από την αγάπη των πολυάριθμων φίλων του που εκφράστηκε με τη φυσική τους παρουσία στο θλιβερό γεγονός της κηδείας, με τηλεφωνήματα και μηνύματα στο διαδίκτυο. 
«Νιώθω ευγνώμων για την αγάπη που εισέπραξα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου από συγγενείς και φίλους. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς και εύχομαι σε όλους μόνο καλά στη ζωή τους» τονίζει».ΑΚΡΟΒΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
-ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΦΙΣΤΑ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
Συνεχίζεται η επιφυλακή του Δήμου Φυλής, για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, λόγω του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας των καιρικών συνθηκών.

Με εντολή του Δημάρχου Χρήστου Παππού, ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης έχει ακροβολίσει όλα τα πυροσβεστικά μέσα και τα μηχανήματα του Δήμου σε επίκαιρες θέσεις, ώστε να μπορούν να παρέμβουν άμεσα.
Το έργο της πυρόσβεσης ανήκει αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά το προσωπικό και η μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου είναι άμεσα διαθέσιμος να τεθεί υπό τις διαταγές της.
Εξάλλου, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει άμεσα σε μικροεστίες που τυχόν θα εκδηλωθούν, ενώ το προσωπικό του που στελεχώνει τα μηχανήματα και τις υδροφόρες εκτελεί και καθήκοντα πυροφύλακα.
Παράλληλα ο Μιχάλης Οικονομάκης εφιστά την προσοχή των πολιτών αυτές τις δύσκολες μέρες.
«Έχουμε τη μεγάλη τύχη να βρισκόμαστε κοντά στον ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και του Ποικίλου όρους, αλλά αυτό πρέπει να μας καθιστά υπεύθυνους για την προστασία τους. Με τον τρόπο αυτό θα προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις περιουσίες μας. Παρακαλώ όλους τους συνδημότες που θα μείνουν στα σπίτια τους αυτές τις μέρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να δημιουργούν εστίες φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και για όσους βιοπορίζονται στην ύπαιθρο, όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Αν διαπιστώσουν ότι ξέσπασε φωτιά να ενημερώσουν αμέσως την Πυροσβεστική στο τηλ. έκτακτης ανάγκης 199» τονίζει ο Μιχάλης Οικονομάκης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα για την πρόληψη πυρκαγιών, έθεσε από το πρωί της Παρασκευής 10 Αυγούστου 2018 και για τις επόμενες ημέρες το Δήμο Φυλής ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Μιχάλη Οικονομάκη συντόνισαν τις υπηρεσίες του Δήμου, και έθεσαν το προσωπικό και τα διαθέσιμα μέσα σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας για την πρόληψη ενδεχόμενου πυρκαγιάς. 
«Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε ώστε να προλάβουμε ενδεχόμενη πυρκαγιά και έχουμε ολοκληρώσει πλήρως όλες τις προπαρασκευαστικές προληπτικές ενέργειες. Έχουμε ελέγξει και επισκευάσει από τον Απρίλιο τους πυροσβεστικούς κρουνούς. Συνεχίζουμε αδιάκοπα από το Μάϊο τις αποψιλώσεις και τους καθαρισμούς από τα ξερά χόρτα. Έχουμε τα δικά μας πυροσβεστικά μέσα τα οποία είναι σε 24ωρη επαγρύπνηση και είναι ήδη ακροβολισμένα σε σημεία του Δήμου που υπάρχει φόβος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εύχομαι να μην προκληθεί πυρκαγιά και να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουμε αλλά αν χρειαστεί είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη» διαβεβαιώνει ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης. 

Ο γ.γ. του Δήμου Φυλής συμμετείχε και ενημέρωσε το Συντονιστικό 
Στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Αυγούστου 2018 συνεδρίασε στην Ελευσίνα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του στρατού, του λιμενικού, του ΕΚΑΒ, της Διεύθυνσης Δασών και των Δήμων της Δ. Αττικής. Ο Δήμος Φυλής εκπροσωπήθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Αργύρη Αργυρόπουλο ο οποίος ενημέρωσε το συντονιστικό για τις ενέργειες που έγιναν και τα διαθέσιμα μέσα. 
«Είμαστε σε ετοιμότητα από το πρωί. Έχουμε πλήρες σχέδιο το οποίο εφαρμόσαμε με επιτυχία τις προηγούμενες χρονιές, και παρότι είχαμε εστίες φωτιάς, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, ελέγξαμε την κατάσταση» υπογράμμισε στη συνεδρίαση ο κ. Αργυρόπουλος προσθέτοντας πως « Ο Δήμος Φυλής διαθέτει για τον τομέα πυροπροστασίας 3 δικές του υδροφόρες, ένα πυροσβεστικό όχημα, και δύο σκαπτικά μηχανήματα JSB. Παράλληλα είναι σε αυξημένη ετοιμότητα 4 ακόμα υδροφόρες και ένα πυροσβεστικό όχημα» κατέληξε ο κ. Αργυρόπουλος. 
Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου αποφασίστηκε ότι από σήμερα και για όλη της επόμενη εβδομάδα, που ο βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 4, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν άμεσα διαθέσιμα σκαπτικά μηχανήματα και υδροφόρες και θα ενημερώνουν τους πολίτες ώστε να είναι σε επαγρύπνηση και η Αστυνομία με τους εθελοντικούς φορείς θα αυξήσουν τις περιπολίες πέριξ των δασών αφού εντός των δασών αυτές τις ημέρες απαγορεύεται η κυκλοφορία. 

Σε επαγρύπνηση καλεί και τους πολίτες ο Δήμος Φυλής 
Ο Δήμος Φυλής καλεί τους πολίτες, για τις επόμενες ημέρες που ο βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες και εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο σκουπιδιών, ξερών χόρτων, ξύλων, να αποφεύγουν τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης, να μην κάνουν χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Παράλληλα παρακαλούνται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην προβαίνουν σε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. 
Παράλληλα ο Δήμος Φυλής απευθύνει θερμή παράκληση στους πολίτες όταν αντιληφθούν ακόμα και την παραμικρή εστία φωτιάς να τηλεφωνούν αμέσως ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και να δίνουν σαφείς πληροφορίες για:
- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο που βρίσκεστε και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Παράλληλα με την Πυροσβεστική οι δημότες μπορούν να καλούν και τον πενταψήφιο αριθμό του Δήμου Φυλής 15691 και να αναφέρουν οτιδήποτε χρήσιμο για την πρόληψη των πυρκαγιών πέσει στην αντίληψή τους.
Στις καλές πρακτικές ενέταξε το αυτοδιοικητικό περιοδικό ΔΗΜΑΡΧΟΣ τις πρωτοβουλίες του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού για την ενεργειακή και υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου.
Στο δισέλιδο αφιέρωμα του περιοδικού στο Δήμαρχο Φυλής γίνεται εκτενής αναφορά στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης του ενεργειακού κόστους του Δήμου Φυλής και στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στο αποκαταστημένο τμήμα της Χωματερής, με φωτοβολταϊκά ισχύος ενός μεγαβάτ που θα εξασφαλίσουν δωρεάν ρεύμα σε 500 ευάλωτα από τη φτώχεια νοικοκυριά.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καταπολέμηση της παραβατικότητας με την παραμονή του Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου και τη μετεγκατάσταση στα Άνω Λιόσια αστυνομικών υπηρεσιών που θα καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα. 
Επίσης στα περίπου 60 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Φυλής και αφορούν στην οδοποιΐα, στην αντιπλημμυρική προστασία, στην αποχέτευση ακαθάρτων, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Δείτε τη συνέντευξη: